رابطه رفتار فروش اخلاقي با وفاداري مشتريان در بيمه عمر (مورد مطالعه: يک شرکت بيمه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رابطه رفتار فروش اخلاقي با وفاداري مشتريان در بيمه عمر (مورد مطالعه: يک شرکت بيمه) :
تعداد صفحات : 32

فروشنده به عنوان اولین رابط سازمان, تاثیر قابل توجهی بر ادراک مشتری از قابل اتکا بودن سازمان ارایه دهنده خدمات و ارزش خدماتش و نهایتا منافع مشتری, در ابقای رابطه خود با سازمان متبوع فروشنده دارد. در این تحقیق, رابطه رفتار فروش اخلاقی با وفاداری مشتریان بیمه عمر یک شرکت بیمه بررسی شده است. تحقیق حاضر, توصیفی از نوع پیمایشی و نوع هدف نیز کاربردی است. جامعه آماری تحقیق نیز عبارت از مشتریان بیمه عمر یک شرکت بیمه است, تعداد نمونه مورد بررسی نیز 267 نفر تعیین گردید. نتایج حاصل از تحقیق موید وجود رابطه معنادار بین رفتار فروش اخلاقی و وفاداری مشتری است. از آزمون های همبستگی و رگرسیون برای بررسی فرضیه های تحقیق و از مدل سازی معادلات ساختاری برای برازش کلی مدل تحقیق, استفاده شده است. پیشنهاداتی نیز در راستای نتایج تحقیق ارایه گردیده است: پیاده سازی اخلاق بازاریابی هنجاری و توصیفی با برگزری دوره ها و کارگاه های مختلف, تشکیل انجمنی برای نظارت بر اخلاقیات فروش بیمه های عمر, به روز کردن اطلاعات بازاریابان به صورت روزانه یا هفتگی, دقت در انتخاب بازاریابان.

لینک کمکی