اثر ريسک گريزي بر تقاضاي بيمه عمر (مورد مطالعه: بازار بيمه عمر ايران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر ريسک گريزي بر تقاضاي بيمه عمر (مورد مطالعه: بازار بيمه عمر ايران) :
تعداد صفحات : 34

تیوری سنتی تقاضا, تحت اطلاعات نامتقارن, اثر ریسک گریزی و رابطه منفی بین ریسک گریزی و سطح ریسک افراد بر تقاضای بیمه عمر را ناچیز تلقی می کند. این تحقیق با مورد تردید قرار دادن فرض های فوق, اثر ریسک گریزی بر تقاضای بیمه عمر را بررسی می کند. در این مقاله به کمک مدل های لجستیک و متغیرهای مجازی, اثر معیارهای ریسک گریزی چون سطح تحصیلات, شغل, جنسیت, سن, درآمد و ثروت خانوار بر تقاضای بیمه عمر بررسی می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که ریسک گریزی از طریق عوامل سن, جنسیت و اشتغال بر میزان تقاضای بیمه عمر در ایران اثر معنادار ندارد. اما ریسک گریزی از طریق عواملی چون سطح تحصیلات, وضعیت تاهل, سرپرستی, وضعیت سلامت, سطح حق بیمه و نگرانی از آینده بر میزان تقاضای بیمه عمر اثر معدار دارد. از آنجا که افراد با ریسک گریزی بالا از افراد با ریسک گریزی پایین, تقاضای بیشتری برای بیمه عمر دارند, می توان گفت که بازار بیمه عمر ایران با انتخاب مساعد ( در مقابل انتخاب نامساعد) مواجه است.

لینک کمکی