اثر عوامل اقتصادي بر تقاضاي بيمه درمان تکميلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر عوامل اقتصادي بر تقاضاي بيمه درمان تکميلي :
تعداد صفحات : 32

در این مقاله, با استفاده از داده های سری زمانی سالانه طی دوره 1387-1369, رابطه بین درآمد سرانه, نرخ تورم, نرخ بیکاری, نرخ باسوادی و قیمت بیمه با تقاضای بیمه درمان تکمیلی بررسی می شود ( از آزمون هم جمعی انگل گرنجر, برای بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها و تقاضای بیمه درمان تکمیلی استفاده شده است). بدین منظور آمار و اطلاعات مربوط به چهار شرکت بیمه ای جمع آوری شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رابطه بلند مدتی بین متغیرهای اقتصادی و تقاضای بیمه درمان تکمیلی وجود دارد. یافته ها نشان دادند که درآمد ملی سرانه و نرخ باسوادی با تقاضای بیمه درمان تکمیلی رابطه مثبت و معنی داری دارد, در حالی که قیمت بیمه درمان تکمیلی, نرخ تورم و نرخ بیکاری تاثیر معنی داری بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی ندارد.

لینک کمکی