اندازه گيري کارايي و بهره وري شرکت هاي بيمه دولتي و خصوصي با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده ها و شاخص مالم کوييست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اندازه گيري کارايي و بهره وري شرکت هاي بيمه دولتي و خصوصي با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده ها و شاخص مالم کوييست :
تعداد صفحات : 34

هدف از این مقاله اندازه گیری کارایی فنی, تخصیصی و همچنین بهره وری شرکت های بیمه دولتی و خصوصی فعال در صنعت بیمه کشور با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده هاست. بدین منظور وضعیت کارایی فنی, تخصیصی و بهره وری شرکت های بیمه دولتی و خصوصی طی دوره 1387-1384 بررسی شد. میانگین کارایی فنی صنعت بیمه در مدل بازدهی ثابت نسبت به مقیاس, 0/944 و در مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس, 0/972 به دست آمد. براساس نتایج, شرکت های بیمه دولتی, طی دوره مورد بررسی در مرحله بازدهی کاهشی نسبت به مقیاس قرار داشته اند و تنها دو شرکت بیمه 6 و 11 در کلیه سال ها در مقیاس بهینه فعالیت داشته اند. براساس تغییرات بهره وری کل که با استفاده از شاخص مالم کوییست به دست آمده, بهره وری, در شرکت های بیمه 2, 5, 6, 8 و 15 در دوره موردنظر افزایشی بوده و برای سایر شرکت های مورد بررسی این مقدار, روند مشخصی نداشته یا کاهشی بوده است.

لینک کمکی