تاثير عوامل اجتماعي بر نوآوري شرکت هاي بيمه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير عوامل اجتماعي بر نوآوري شرکت هاي بيمه :
تعداد صفحات : 30

با توجه به اهمیت تعامل اجتماعی و نوآوری, تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر تعامل اجتماعی بر نوآوری شرکت های بیمه انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق شرکت های بیمه خصوصی در تهران است که 115 نفر از مدیران این شرکت ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شد که روایی آن توسط استادان راهنما و مشاور تایید شد و همچنین پایایی آن نیز توسط ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها با توجه به داده های پرسش نامه از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها و همچنین با در نظر گرفتن ضریب رگرسیون استاندارد می توان استدلال کرد که در شرکت های بیمه ایرانی ضعف در مرحله کسب دانش و ناچیز بودن تعامل اجتماعی بین کارکنان و در نتیجه عدم معرفی روش های ارایه خدمات, عدم معرفی فرایند ارایه خدمات نوآور در فرایندهای کاری موجود و همچنین عدم ایجاد تغییرات اساسی و لازم در ساختارهای سازمانی, نوآوری اداری به دست فراموشی سپرده شده است.

لینک کمکی