تبيين مفهوم و ويژگي هاي شهر هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تبيين مفهوم و ويژگي هاي شهر هوشمند :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 29

طرح مسیله : شهرها به طور ذاتی با چالش های پیچیده و گسترده ای (و مرتبط به هم) مواجه هستند که تنها از طریق یک رویکردسیستماتیک قابل حل است. به عبارت دیگر تجمع انبوه عظیمی از ساکنان منجر به آشفتگی و بی نظمی شده و شرایطی را بهوجود آورده که نه تنها تعادل شهرها را به سقوط کشانده, بلکه دستیابی به پایداری را با روش های کنونی اداره و توسعه شهریناممکن ساخته است. در نتیجه برنامه ریزان شهری در سراسر جهان می کوشند تا با نگاهی یکپارچه به تمامی ابعاد شهرنشینی,مد لهایی را برای توسعه شهرهای قرن 21 به منظور پاس خگویی به خواسته ها و انتظارات جدید دنیای امروز توسعه دهند. یکیاز مفاهیم جدید جهت مقابله با چالش های کنونی شهرها در عرصه برنامه ریزی شهری, توسعه شهر هوشمند است که در طولسا لهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. شهر هوشمند به عنوان محور تحول و توسعه هزاره مطرح شده و بهمعنای گشایش مفاهیمی نو در برنامه ریزی شهری است که قابلیت های جهان واقعی و مجازی را برای حل مشکلات شهری باهم ترکیب می کند.هدف تحقیق : هدف کلی این تحقیق ارایه یک پایه و اساس برای تحقیقات در زمینه شهر هوشمند است. در واقع به دنبال تبییننظری مفهوم, معانی, ابعاد, مشخصه ها, شاخص ها, باورهای متعارف و چالش های پیش روی شهر هوشمند از طریق تجزیه وتحلیل عمیق و ژرف ادبیات مرتبط در این حوزه با به بحث گذاشتن این مفهوم است.روش تحقیق : روش تحقیق توصیفی تحلیلی است.نتایج تحقیق : نتایج این تحقیق نشان می دهد علی رغم ادبیات گسترده در مورد مفهوم شهر هوشمند, هنوز یک درک روشنو واضح و اجماع عمومی در این باره وجود ندارد و محققان حوزه های علمی مختلف محتوای متنوعی را پیشنهاد کرده اند. بهطوری که برخی فناوری های هوشمند را به عنوان تنها یا حداقل مه مترین جز شهر هوشمند مدنظر قرار داده اند, عده ای دیگرتعاریفی را پیشنهاد کرده اند که فراتر از فناوری است و بر این باورند که اتخاذ فناوری پایان کار نیست. فناوری ها می تواند درشهرها برای توانمندسازی شهروندان از طریق تطبیق این فناور یها با نیازهای آنها به جای تطبیق زندگی آنها با الزامات فناوریمورد استفاده قرار گیرد. به علاوه معنای یک شهر هوشمند چن دوجهی است. نکته کلیدی این است که شهرها باید پاسخگویتغییرات زمینه ای که در آن عمل می کنند, باشند و اینکه چه چیزی باید به عنوان هوشمند در نظر گرفته شود بستگی به شرایطزمینه ای متنوع (متن و بستر) از قبیل سیستم سیاسی, شرایط جغرافیایی و انتشار فناوری دارد. در واقع را ه حل های هوشمندبه سادگی نمی تواند کپی شود و نیازمند این است که ارزش آنها برای زمینه های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد.

لینک کمکی