تبيين نظام هندسي چپيره گنبد سرخ مراغه در قياس با الگوي رايج چپيره هاي سلجوقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تبيين نظام هندسي چپيره گنبد سرخ مراغه در قياس با الگوي رايج چپيره هاي سلجوقي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 13

گنبد سرخ مراغه یکی از بناهای معروف قرن ششم هجری است که در حوزه مطالعات معماری دوره سلجوقی,کمابیش به عنوان نمونه ای واضح از ویژگی های سبکی معماری این دوره, موردتوجه قرار گرفته است. تجلی احسن شاخصه هاییچون آجرکاری ها و کتیبه های کوفی در کنار سایر وجوه شناخته شده دیگر, در انطباق و هم خوانی با نمونه های مشابه هم عصر,همواره این بنا را نزد محققین, در شمار یکی از شاخص ترین مصادیق معماری دوره سلجوقی قرار داده است. در عین تمامیاین تشابهات و همخوانی ها, آنچه که به عنوان مسیله این پژوهش, این بنا را متمایز می کند, فرم هندسی منطقه انتقال(چپیره) آن است که سوای برخی از جزییات, در فرم کلی اش طرحی نو و ساختاری متفاوت را, در قیاس با معاصرینش ارایهکرده است. هدف این نوشتار بیش از هر چیز, تبیین ماهیت منطقه انتقال گنبد سرخ در قالب یک نظام هندسی منتجبه دایره است. به این ترتیب که؛ با مدنظر قرار دادن هندسه به عنوان جان مایه و ماهیت اصلی منطقه انتقال مربع به دایره,ساختار چپیره گنبد سرخ را از این منظر, در قیاس با الگوی رایج چپیره های سلجوقی, مطالعه می کند. ویژگی های بارزسلجوقی بنا و به ویژه کیفیت درخشان تزیینات آجری, عملا وجوه دیگر معماری, ازجمله چپیره آن را, در مطالعات انجامشده, تحت الشعاع قرار داده است. از طرفی, در نگاهی کلی تر, مطالعات انجام شده در مورد منطقه انتقال نیز بیشتر مبینویژگی های شکلی, سبکی و یا سازه ای در نحوه پیش نشستن گوشه ها (گوشه سازی ها) بوده اند و محتوای کلی آن, از منظرهندسه ودر قالب یک نظام هندسی را کمتر می توان یافت. در این رویکرد, یافته های حاصل از تحقیقات میدانی و مطالعاتکتابخانه ای, در قیاس و استنتاج با الگوها و نمونه های هم عصر, طی روندی تحلیلی تاریخی, ارزیابی می شوند. سرانجام, نتایجاین پژوهش, مبین جایگاه و اهمیت دانش هندسه در شکل گیری الگویی بدیع از نظام هندسی مذکور در چپیره گنبد سرخمراغه است که راه حلی متفاوت از سنت رایج سلجوقی را در دستیابی به شانزده ضلعی منتظم زیر گنبد ارایه می دهد.

لینک کمکی