منظر؛ مفهومي در حال تغيير نگاهي به سير تحول مفهوم منظر از رنسانس تاکنون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن منظر؛ مفهومي در حال تغيير نگاهي به سير تحول مفهوم منظر از رنسانس تاکنون :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 16

منظر, مفهومی نو در ادبیات تخصصی شهر و محیط به شمار می رود. مفهومی که از اروپا وارد ایران شد و امروز در حوزه هایمتنوع مورد استفاده قرار می گیرد. مفهوم منظر به عنوان گونه ای نوین از واقعیت در جهان, در اروپای دوره رنسانس شکلگرفت و با تغییر جهانبینی انسان غربی تا امروز ابعاد متنوعی از معنا را به خود دیده است. مفهوم چندبعدی منظر کهفهم و بیان آن را در ابعاد فلسفی نیز مشکل می نماید اگرچه از جهان هنر آغاز شد اما مرزهای جهان فلسفه را پیموده و باتاثیرپذیری از دستاوردهای نوین بشر در ارتباط انسان با محیط امروز در حوزه برنامه ریزی و طراحی محیط های انسانی بهصورت فراگیر مورد توجه قرار دارد. با این وجود مفهوم چندوجهی آن در میان متخصصین و عوام در ایران و جهان عمومامورد غفلت است.نوشتار حاضر تلاش م یکند با ترسیم سیر تحول مفهوم منظر در اروپا از آغاز تاکنون, ابعاد شکل دهنده به این مفهومچندوجهی را مورد کاوشی محتوایی قرار داده, زمینه شکل گیری مفهوم منظر به صورتی که امروز می شناسیم مورد واکاویقرار دهد و آینده تحول در مفهوم و حوزه نفوذ آن را ترسیم و پیش بینی کند.در این پژوهش به شیوه کیفی و با روش تحلیل مقایسه ای, مفهوم منظر از دوره رنسانس تاکنون از میان پژوهش های صورتگرفته, نظرات و تعاریف موجود استخراج, طبقه بندی و مورد مقایسه قرار می گیرد. درنهایت با شیوه ای آینده پژوهانه بهمفهوم منظر و جایگاه آینده آن در جهان غرب پرداخته می شود.نتایج طبقه بندی و سنجش مفهوم متغیر منظر در اروپا از قرن 15 میلادی تاکنون نشان داد که منظر اگرچه پا برشانه های دوقطبی عین و ذهن و جدا شدن جهان فیزیک از جهان پدیده به مفهوم نگاه فردگرایانه به طبیعت دارد اما با رداین دوقطبی و پذیرش عدم قطعیت جهان به عنوان پدیده ای عینی ذهنی و رابطه ای بین سوژه و ابژه تعریف می شود. درقرن 21 به عنوان حوزه ای نو از دانش مورد توجه و تعریف چهارچو بهای علمی قرارگرفته و به عنوان دیسیپلینی رهاییبخش در دوره بحران تک بعدنگری در رابطه انسان و محیط مورد توجه است.

لینک کمکی