معماري کيوبيک و معماري مسکوني مدرن در ترکيه و ايران (دهه 1930)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن معماري کيوبيک و معماري مسکوني مدرن در ترکيه و ايران (دهه 1930) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 21

با نگاهی به معماری مدرن در کشورهای ترکیه و ایران, گفتمان خانه مدرن بخش عمده ای از فرهنگ معماری این دو کشوراست. آرمانگرایان معماری مدرن در غرب, معماری مسکونی را جوهره معماری مدرن معرفی می کردند و آن را موضوعی مهمو قابل توجه می پنداشتند و طبیعتا این دیدگاه در فرهنگ معماری ترکیه و ایران در اوایل قرن بیستم تاثیرگذار بوده است.لذا بررسی تاثیرات معماری مدرن بر معماری مسکونی این کشورها و علت بروز شباهت ها و تفاوت های آنها ضروری استلذا این نوشتار بر آن است این تاثیرات و علت آنها را مورد مطالعه قرار دهد. این پژوهش با هدف, تاثیر معماری کیوبیک برمعماری مسکونی مدرن در ایران و ترکیه و مقایسه تطبیقی تحولات معماری مسکونی دو کشور در اوایل قرن بیستم است.در این تحقیق تفاو تها و شباهت های موجود در عوامل زمینه ساز و نیز تحولات معماری مسکونی در دو کشور مورد پرسشقرارگرفته است. همچنین سعی شده از این طریق, زمینه مقایسه تطبیقی تحولات معماری مسکونی در دهه 1930 , دوکشور فراهم شود. در این پژوهش از روش تحقیق, تطبیقی-تحلیلی استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات به صورتکتابخانه ای است. جهت بررسی تطبیقی, سه بنا از ایران و سه بنا از ترکیه انتخاب شدند. سپس شاخص های مورد نظر, جهتمقایسه تعیین و بررسی ها انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد, مقایسه تطبیقی معماری مسکونی از جنبه هایمختلف در دوره جمهوری و پهلوی اول, تشابه کلی در پیروی از جریان باوهاس و اکسپرسیونیسم در ظهور فرم های اساسابدیع و تازه در معماری مسکونی این دوره وجود دارد. خانه های کیوبیک ویژگی های ساختاری و شکلی (فرمال) متفاوتیدارند. ساختار سازماندهی پلان های کیوبیک را می توان به چهار دسته تقسیم بندی کرد: پلان های دارای صفه مرکزی,صفحه درونی, صفه بیرونی و بدون صفه که رابطه دوسویه ای با سنت معماری گذشته این کشورها دارد.

لینک کمکی