واکاوي مفهوم خاطره جمعي و بازيابي آن در فضاهاي شهري با رويکرد نشانه شناسي (نمونه موردي ميدان حسن آباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن واکاوي مفهوم خاطره جمعي و بازيابي آن در فضاهاي شهري با رويکرد نشانه شناسي (نمونه موردي ميدان حسن آباد) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 21

بیان مسیله : فضاهای شهری را می توان عنصری مهم در ساختار شهرها در نظر گرفت که توانایی افزایش تعاملات اجتماعی, هویتو معنا مندی , شکل گیری تصویرهای ذهنی و حس خاطره جمعی را در اختیار دارند. از آنجایی که, شکل گیری حس خاطره جمعیهمواره از اساسی ترین اصول و مفاهیم کیفی در فضاهای شهری بوده است, پیدا کردن رویکردی جدید که به واسطه آن بتوان لایه های شکل دهنده فضاهای شهری را با دقت کندوکاو کرد را باید مورد توجه قرار داد تا بتوانند در یافتن راه حل های مفید برای خاطره انگیزی فضاها و ارتقا کیفی مفید باشند. رولان بارت معتقد است : بیش از هر حرفی درباره شهر باید از تکنیک نمادها استفاده کرد. به نظر می رسد با این دید جدید نه تنها می توان فضاهای شهری را بررسی کرد, بلکه می توان در راستای معنامندی فضا و افزایش حس خاطره جمعی نیز به راهکارهای جدیدی دست پیدا کرد.هدف : در این راستا پژوهش حاضر در پی کشف مولفه های تاثیرگذار بر شکل گیری حس خاطره جمعی شهری از یکسو و ارایه الگوی مفهومی نشانه شناختی مستتر در فضاهای شهری در راستای بازیابی خاطره انگیزی فضاهای شهری است. الگوهای نشانه شناختی مذکور حاوی اطلاعات مربوط به شاخص های عملیاتی رمزگان هایی است که به منظور بازیابی حس خاطره جمعی تشخیص داده شده اند. در نهایت بازشناسی نظام های نشانه ای, سامانه ای از نشانه ها ارایه می شود که بر مبنای آنها بتوان میزان خاطره انگیزی میدان حسن آباد را مورد بررسی قرار داد.روش تحقیق : پژوهش از نوع اکتشافی-تبیینی بوده و در فرآیند تصمیم سازی آن, از مقایسه تحلیلی استفاده شده است. تحلیلمحتوا و استدلال قیاسی روش اصلی در ایجاد پایه های فکری تحقیق است, به منظور تحلیل های آماری از روش تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار لیزرل بهره گرفته شده است.نتایج : نتایج تحقیق بیانگر آن است که میزان خاطره انگیزی فضای شهری میدان حسن آباد براساس الگوی مفهومی ارایه شده , درسال های اخیر و به واسطه تصمیمات اخیر مدیریت شهری کمرنگ شده است. اگرچه در حال حاضر رمزگان های ادراکی و اجتماعی(مولفه های ادراکی-ذهنی و اجتماعی) حس خاطره جمعی, در فضای شهری میدان حسن آباد قابل قبول و پذیرفته شده اند جهتبازیابی خاطره انگیزی شاخص های عملیاتی الگوهای نشانه شناختی پیشنهاد شده, در قالب رمزگان های معنایی و منطقی می تواند سبب احیای خاطره انگیزی میدان شود.

لینک کمکی