روش مرمت منظر مناظر طبيعي بر مبناي رويکرد اکولوژي منظر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن روش مرمت منظر مناظر طبيعي بر مبناي رويکرد اکولوژي منظر :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 16

بیان مسیله : مداخلات ناآگاهانه در مناظر طبیعی موجبات تنزل کیفی و اختلال در فرآیندهای اکولوژیکی این بسترها رافراهم آورده است.از این رو بازیابی و ایجاد شرایط مناسب در مناظری طبیعی که دچار آشفتگی (اعم از طبیعی و غیرطبیعی) شده اند.در جهت بازیابی ارزش های والای بستر و مرمت جامع امری ضروری است. رویکرد اکولوژی منظر از متاخرترین دیدگاه هادر زمینه چگونگی و فرآیند مداخلات انسان در مناظر طبیعی است و به دنبال ارایه راهکارهای حفظ و احیای تمامی ارزش هاو سرمایه های طبیعی این مناظر در قالب مرمت جامع منظر است.هدف : هدف اصلی در پژوهش حاضر, ارایه روش مرمت منظر در مقیاس منظر بر مبنای رویکرد اکولوژی منظر در مناظرطبیعی است.روش پژوهش : در راستای دستیابی به هدف, پژوهش حاضر در سه مرحله تبیین, تدقیق و ارزیابی با استفاده از روش تحقیقتوصیفی-تحلیلی در بستری پیمایشی شکل گرفته است.در مرحله تبیین, به تعاریف پایه و رویکر دهای نظری و تحلیل و بررسی اطلاعات به دست آمده از مرور متون, اسناد کتابخانه ایو منابع اینترنتی پرداخته شده است. سپس در مرحله تدقیق و ارزیابی با بررسی روشهای ارایه شده در حوزه مرمت و اکولوژی منظر در بستر پیمایشی با استفاده از پرسش نامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها, به ارایه روش جامع مرمت منظر بر مبانی رویکرد اکولوژی منظر پرداخته شده است.نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که روش مرمت منظر بر پایه مراحل پنج گانه: 1. پیمایش و مشاهدهدقیق, 2. ارزیابی در مقیاس منظر, 3. شناخت و ادراک اکولوژیکی, 4. طراحی و اقدام و در نهایت 5. مدیریت و کنترلصورت می پذیرد. این روش که با عنوان روش SARDM نام گذاری شده, بر حضور طراح به عنوان فرد مقیم در مناظرمطالعاتی جهت ادراک صحیح از روابط و سیرکولاسیون فضایی عناصر ساختاری منظر تاکید دارد و امکان تحلیل و ارزیابیمنظر در بعد فضایی و توالی زمانی, تطبیق ارزیابی ها با نتایج حاصل از پیمایش و در نهایت ادراک اکولوژیکی طراح از پویاییو پیچیدگی های موجود در مناظر را فراهم می آورد. این روش مرمتی که در قالب مرمت مقیاسی منظر تجلی می یابد, برارزیابی ویژگی های فیزیکی و اکولوژیکی بستر تاکید دارد.

لینک کمکی