کاربرد قوانين ادراک ديداري گشتالت در طراحي گرافيک بيلبوردهاي تبليغاتي (نمونه موردي : بيلبوردهاي تجاري تهران در سال 1394)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن کاربرد قوانين ادراک ديداري گشتالت در طراحي گرافيک بيلبوردهاي تبليغاتي (نمونه موردي : بيلبوردهاي تجاري تهران در سال 1394) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 21

بیان مسیله : نظریه گشتالت از جمله نظریه های تاثیرگذار در قرن بیستم در حوزه هنرهای تجسمی است که فرآیندادراک بصری را به نوعی معطوف به رویت یکپارچه و تمامیت اثر هنری کرده؛ قوانین ویژه ادراک دیداری را طرح می افکند؛بنا به هم راستایی هدف ارتباط بصری و اثربخشی ماندگار بر ذهن مخاطب, کاربرد این اصول در طراحی گرافیک, به ویژهبیلبوردهای تبلیغاتی تجاری ضروری می نماید. از طرفی در سال های اخیر با آمار قابل توجه طراحی بیلبورد در شهر تهرانمواجه هستیم؛ که ظاهرا هدفی جز اثربخشی ماندگار در ذهن مخاطب ندارند. در این راستا با هدف مطالعه ویژگی ها وکیفیات بصری, نحوه و چگونگی کاربرد قوانین ادراک دیداری گشتالت در طراحی گرافیک بیلبوردهای تبلیغاتی تهران, اینپرسش مطرح می شود که به چه میزان قوانین ادراک دیداری گشتالت در نوشته ها و تصاویر گرافیکی بیلبوردهای تجاریتهران به کار رفته است سوالات فرعی دیگری برای پاسخگویی به این پرسش مطرح می شود: اصول طراحی گرافیک تصاویرو بیلبوردهای تبلیغاتی کدامند و روابط قوانین گشتالت با این اصول چگونه است ضرورت و اهمیت رعایت قوانین مربوطهدر طراحی گرافیک بیلبوردها چیست روش تحقیق : به منظور تحلیل نمونه های موردی از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از قوانین گشتالت بهره گیریشد. روش پژوهش آزمون نظریه است که بر 150 نمونه از بیلبوردهای تجاری سطح شهر تهران در سال 1394 صورتپذیرفت. روش گردآوری مطالب با استفاده از منابع مکتوب و پایگاه داده های علمی, تحلیل و تطبیق مباحث با روش دلفیانجام گرفت.یافته های تحقیق مبین آن است که؛ در طراحی نوشته ها و تصاویر بیلبوردهای تهران, هر یک از قوانین به میزانی به کاررفته است. مهمترین اصول و کیفیات بصری در طراحی گرافیک بیلبوردهای تبلیغاتی با ضریب همبستگی درونی, آلفایکرونباخ 796 / 0, مطابق با هویت بصری و تعریف قوانین ادراک دیداری گشتالت و اصول طراحی گرافیک, در یک دسته ازقوانین گشتالت جای دارد که می توان به ارتباط متعامل و دوسویه این دو پی برد و در هر قانون از برخی اصول طراحی وبالعکس بهره گرفت.

لینک کمکی