تبارشناسي پارک هاي معاصر تهران و بررسي زمينه هاي شکل دهنده به آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تبارشناسي پارک هاي معاصر تهران و بررسي زمينه هاي شکل دهنده به آنها :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 24

بیان مسیلهدر زندگی نوین, پارک ها به عنوان عمده ترین فضای شهری, نقش مهمی در زندگی اجتماعی شهرنشینان دارند. تحولات اجتماعیو اقتصادی و فرهنگی اخیر, رویکردهای گوناگونی در تجربه صدسال پارک سازی درنظام شهرسازی و مدیریت شهری نوین ایجادکرد. برای شناخت پار کهای هر دوره باید ریشه خصلت های آن را در زمینه های زمانه آن جستجو کرد. کشف نحوه تاثیر اندیشه ها والگوواره های فکری حاکم بر طراحی پارک های معاصر از زمان پهلوی تا کنون بر کالبد پارک ها سوال اصلی است که یافتن پاسخ آنمی تواند برای هر تصمیم گیری معاصر راهگشا باشد. هدفاین تحقیق با مشخص کردن عوامل تاثیرگذار و بررسی فراز و فرود آنها و تحلیل شیوه تاثیرگذاری آنها در کالبد پارک راهنمای خوبیبرای مدیران شهری, برنامه ریزان و طراحان پارک ها در آینده خواهد بود و می تواند مبنایی برای تصمی مسازی در این حوزه تلقی شود. روش تحقیقروش تحقیق به صورت تطبیقی و تحلیلی در بستر تاریخ پژوهی معاصر و مصداق پژوهی است. شهر تهران به دلیل داشتن محوریتدرتحولات, بستر مکانی این پژوهش انتخاب شده است. دراین تحقیق, پنج رویکرد و دوره متمایز پار کسازی (یک دوره پهلوی وچهاردوره جمهوری اسلامی) معرفی و پارک های کلیدی و مورد توجه الگویی آنها به عنوان مبنا در نظر گرفته شده اند. در ابتدا تحولاتکالبد پار کها بررسی شده و سپس متغیرهای زمینه ای (مبانی اجتماعی,سیاسی و اقتصادی و فرهنگی) دوره های مختلف به صورت تطبیقی مورد بررسی قرارگرفته و چگونگی سازگاری تحولات کالبد پارک ها با 4متغیر زمینه ذکر شده, مشخص می شود. نتیجه گیریدر روند بررسی ها, تمایزات کالبدی قابل توجهی بر پارک ها با تفاوت در سطح و نوع زیبایی شناسی و فرهنگ بهره برداری آنها قابلتشخیص است. پارک سازی اولیه مانند پارک شهر بیشتر جنبه اقلیمی و خنک کنندگی با تاکید بر الگوی باستان گرایی مدنظر بودهاست. طراحی پارک های پهلوی دوم, ارگانیک و بیشتر جنبه تفرجی و روابط جدید اجتماعی داشته است. در پارک سازی اوایل انقلاببه جنبه خدماتی و کارکردی پارک و در ادامه در پار کهایی مانند : پارک گفتگو توجه به ابعاد فرهنگی بیشتر شده و سپس به جذابیتبصری پارک ها اهمیت داده شده است. پس از آن, پارک های عظیمی در جنوب شهر درجهت عدالت محوری ایجاد شد. به این ترتیباولویت اصلی در سیر تحولات گونه ها, حساسیت های اقلیم و کارکرد, فرهنگ, زیبایی شناسی و عدالت اجتماعی بوده است. با این حال زمینه ها و شرایط گوناگون سیاسی, اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی عوامل مستقیم و تاثیرگذاری هستند که الگوی پارک در هر دوره را مستقیما تحت تاثیر قرار می دهند. و قبض و بسطی شامل سادگی پس از اوایل انقلاب و تجمل گرایی بعد از آن در سیر تحولپارک سازی ایران بر این مبنا قابل تفسیر است.

لینک کمکی