بررسي تاثير مرمت هاي نامطلوب بر ميزان بار حرارتي خانه هاي سنتي يزد (نمونه موردي : خانه هاي علومي و تهراني)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير مرمت هاي نامطلوب بر ميزان بار حرارتي خانه هاي سنتي يزد (نمونه موردي : خانه هاي علومي و تهراني) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 16

خانه های سنتی یزد میراث فرهنگی ارزشمند, بازمانده از حیات گذشتگان هستند که بخش اصلی و عمده بافت تاریخیاین شهر را نیز تشکیل می دهند. این آثار که تجلی تاریخ, فرهنگ و هویت شهر یزد هستند, با گذر زمان رو به متروکشدن نهاده و مورد تخریب قرار می گیرند. حفاظت, مرمت و احیای این گنجینه گرانبها, علاوه بر آن که فرصتی برایبازخوانی و شناخت ارزش های مندرج در این آثار است, موجب انتقال این ارزش ها به نسل های آینده خواهد شد. در مقابلاگر مرمت و احیای خانه ها, به صورت نامطلوب و غیر اصولی انجام گیرد نه تنها موجب شناخته شدن و احیای این ارزش هانخواهد شد بلکه آسیب های سازه ای, منظری, کارکردی و معنوی جبران ناپذیری را به بناهای تاریخی وارد می سازد. ایننوشتار در نظر دارد با مداقه بر آسیب های کارکردی حاصل از مرمت های نامطلوب - به طور خاص در رابطه با شرایطاقلیمی- با پاسخ به این پرسش که مرمت هایی از این دست چه تاثیری بر بار حرارتی خانه ها دارد, بیان کند که اقداماتناصحیح مرمتی که بدون پشتوانه معرفتی و علمی انجام گرفته است بر شرایط اقلیمی خانه های سنتی تاثیر نامطلوبخواهد داشت و پس از بهره برداری از این اماکن هزینه های بسیاری باید پرداخت شود تا فضاهای خانه به شرایط بهینهآسایش بازگردند. در این نوشتار سه نمونه از مداخلات و اقدامات متداول تاثیرگذار بر شرایط اقلیمی که به طور فزاینده ایدر بافت تاریخی یزد در مرمت و احیای خانه ها انجام می گیرند به عنوان نمونه در خانه های علومی و تهرانی یزد توسطنرم افزار انرژی پلاس شبیه سازی شده و میزان بار حرارتی قبل و پس از فرآیند مرمت و احیا محاسبه شده است. نتایجحاصله نشان از آن دارد که مداخلات انجام گرفته در بنا سبب افزایش بار حرارتی خانه ها و کاهش مطلوبیت اقلیمی آنهاشده است.

لینک کمکی