تدوين مدل کاربردي تبيين ساختار ذهني نقشه هاي شناختي مردم از طريق تحليل هاي ريخت شناختي-فضايي بافت هاي شهري موجود (نمونه موردي : بافت تاريخي شهر کرمان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تدوين مدل کاربردي تبيين ساختار ذهني نقشه هاي شناختي مردم از طريق تحليل هاي ريخت شناختي-فضايي بافت هاي شهري موجود (نمونه موردي : بافت تاريخي شهر کرمان) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 18

در نظریه های شهرسازی, مزایای زیادی برای کاربست رویکرد ساختاری یاد شده است. با این حال, در حرفه برای تعیینساخت اصلی از روش های ذهنی-شهودی (و نه عینی) بهره گرفته شده و عمدتا معادل شبکه معابر اصلی و کاربری هایعمومی اطراف دانسته می شود. از آنجا که ساختار مفهومی ذهنی که در آن نحوه ترکیب اجزا با یکدیگر به گونه ای که یککل ایجاد شود, دانسته شده, در این تحقیق قصد بر آن است که برای استخراج ساختار ذهنی مردم از بافت, سازوکاریعینی تدوین شود. بر این اساس این تحقیق در پی پاس خگویی به این سیوال است کدام عناصر و تحلیل عینی تاثیر بیشتریدر تبیین ساختارهای موجود در نقشه های شناختی را دارند در این راستا نقشه های شناختی مردم از طریق ترسیم هایکروکی و مصاحبه جمع آوری و ساختار موجود در آن در سه بعد کالبدی, عملکردی و معنایی استخراج شد. تحلیل ارزش هایمکانی مرتبط با شبکه معابر و کاربری زمین در سیستم اطلاعات جغرافیایی و کیفیت ها و روابط فضایی با استفاده از تحلیلچیدمان فضایی صورت گرفت. ه مپیوندی فضایی بین ساختارهای ذهنی نقشه های شناختی از یک سو و تحلیل های عینیمعابر, کاربری ها و چیدمان فضایی از دیگر سو نشان داد که تحلیل عمق محوری بهترین تبیین کننده بعد کالبدیساختار ذهنی (Correlation = 0.72361, Sig. <0.001), تحلیل عمق متوسط فضای محدب بهترین تبیین کننده بعدعملکردی (Correlation = 0.66973, Sig. <0.001) و تحلیل هم پیوندی فضای محدب بهترین تبیین کننده بعد معنایی(Correlation = 0.44744, Sig. <0.001) است. بر این اساس نتیج هگیری می شود که برای تبیین ساختار نقشه هایشناختی مردم می توان از تحلیل های عینی بافت های شهری موجود استفاده کرد. برخلاف تیوری های موجود, این مقالهنشان داد که الگوی قطع هبندی و کاربری زمین نمی توانند به صورت معنی داری ساختار نقشه های شناختی را تبیین کنند؛در حال یکه تحلیل های فضایی از بالاترین میزان تبیین ساختار نقشه های شناختی برخوردارند. شبکه معابر اصلی نیز درانطباق با تیوری موجود, همچنان تبیی نکننده مناسبی برای هر سه بعد ساختار ذهنی نقشه های شناختی است.

لینک کمکی