بررسي تطبيقي دو بناي تکيه دولت تهران و رويال آلبرت هال لندن تبيين نحوه به کارگيري ابزار تطبيق و نقش مقايسه ساختار تکنيک ساختي در پاسخ به سوالات تاريخ معماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تطبيقي دو بناي تکيه دولت تهران و رويال آلبرت هال لندن تبيين نحوه به کارگيري ابزار تطبيق و نقش مقايسه ساختار تکنيک ساختي در پاسخ به سوالات تاريخ معماري :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 16

بیان مساله : بنای تکیهدولت تهران همواره از منظر پژوهشگران حفاظت و تاریخ معماری از جنبه های گوناگون محل بحثبوده است. محور اصلی این بحث, مربوط به تاریخ بنا و ارتباط میان دو بنای رویال آلبرت هال و تکیه دولت است. بسیاری ازپژوهشگران, در تایید و یا نفی شباهت این دو, مطالبی اغلب متناقض مطرح کرده اند؛ عده ای به نقش سفر ناصرالدین شاه قاجاربه اروپا و اراده وی در ساخت نمونه ای مشابه در ایران اشاره کرده و برخی, با تکیه بر این مطلب که این سفر بعد از زمان ساختتکیه بوده, خلاف آن را نتیجه گیری کرده اند. اما همچنان پاسخی در خور برای سوال مذکور ارایه نشده است.هدف پژوهش : هدف پژوهش حاضر تبیین جایگاه تکیه دولت در تاریخ معماری ایران از طریق تطبیق ویژگی های تکینکیساختی این دو بنا است. لذا, پژوهش حاضر در پی توضیح جایگاه مطالعات تکنیک ساخت سازه در مطالعات تاریخ معماری استو کوشیده است تا ضرورت ها, شیوه و روند این مطالعات را تشریح کند. هدف سوم از این پژوهش بررسی امکان پذیری و میزانکارایی مطالعات تطبیقی پیرامون معماری بناها در مطالعات کیفی تاریخ معماری خصوصا مطالعات تاریخ معماری ایران است.روش پژوهش : پژوهش حاضر مبتنی بر روش شناسی کیفی است و با به کارگیری ابزار تطبیق می کوشد, در وحله نخست, بهتبیین شکل گیری پدیده ای به نام بنای تکیه دولت در تاریخ معماری ایران پاسخ دهد و, در وحله دوم, از تجربیات این بخش ازپژوهش برای صورت بندی روش تطبیقی در مطالعات تکنیک ساخت استفاده کند.نتایج پژوهش : براساس بررسی های صورت گرفته می توان مساله مطرح پیرامون بنای تکیه دولت را این گونه پاسخ داد: بنایتکیه دولت, اگرچه از جنبه پلان و ساختار فضایی تحت تاثیر بنای رویال آلبرت هال قرار دارد و براساس شواهد در پی رقابتناصرالدی نشاه قاجار با اروپای قرن نوزدهم و با فاصله یک سال از ساخت رویال آلبرت هال ساخته شده, اما از جنبه تکنیکساخت کاملا متاثر از تکنیک ساخت معماری ایرانی است و به این معماری تعلق دارد. در کنار این مورد, با توجه به روندپژوهش, می توان بر کارایی روش تطبیقی در مطالعات تاریخی معماری در کنار نقش بررسی تکنیک ساخت صحه گذاشت وبیان کرد که بررسی تکینک ساخت روش مند در پاسخ به سوالات تاریخ معماری بسیار کاراست.

لینک کمکی