نقش عناصر منظر (آب و بستر جغرافيايي) در شکل گيري باغ بحرالارم بابل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقش عناصر منظر (آب و بستر جغرافيايي) در شکل گيري باغ بحرالارم بابل :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 21

باغ های کرانه جنوبی دریای خزر از نمونه های برجسته باغ سازی ایرانی است که بر خلاف باغ های کویری ایران تضاد چندانیبا محیط اطراف ندارد. مسیله پیش رو در تحقیق حاضر عدم شناخت و معرفی باغ های کرانه جنوبی دریای خزر و عواملتاثیرگذار در شکل و هندسه آنان است که به دلیل آثار اندک به جا مانده از این باغ های تاریخی, مطالعه و پژوهش چندانیدر این خصوص صورت نگرفته است و تنها می توان به توصیفات پراکنده تاریخی و سفرنامه های سیاحان اروپایی و تصاویراندک از آنها اشاره کرد. بسیاری از باغ های دوره صفوی با الگوی هندسی و فضایی منطبق بر الگوی باغ ایرانی در این ناحیهاحداث شده است و تفاوت آنها با باغ های نواحی مرکزی و جنوب ایران تنها در جزییات و نحوه استفاده از عناصر طبیعیاست. لذا شناخت این با غها به عنوان گونه ای ویژه از باغ ایرانی در کنار سایر گونه های کالبدی ضروری به نظر می رسد. اینپژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به استناد کتب و تصاویر تاریخی در ترکیب با روش نمونه موردی به صورتبرداشت میدانی و با هدف شناسایی خصوصیات باغ بحرالارم بابل انجام می شود و نقش عناصر طبیعی را در این باغ با اصولباغ ایرانی مقایسه می کند.مقاله حاضر در پی پاسخ به این سوال است که نقش عناصر منظر از جمله آب در شکل باغ بحرالارم به چه صورت بوده است در پاسخ فرضیه پژوهش بر این تاکید دارد که حضور گسترده آب در منطقه و تعامل کامل باغ با بستر, سبب ایجاد گونه ایاز باغ به نام باغ-جزیره شده است. بازشناسی تصویری با توجه به شواهد تاریخی, نقل قول های مورخین و سیاحان و وضعموجود باغ حاکی از این است که باغ بحرالارم باغی جزیره ای است که با توجه به شرایط مناسب اقلیمی و فراوانی آب درمنطقه احداث شده است. پهنه وسیع آبی و تعبیه کل باغ در جزیره مرکزی از نمونه های ویژه در باغ های ایرانی است. احترامبه آب و ارزش آن در نزد ایرانیان عل یرغم عدم توجیه اقلیمی, سبب شد که موقعیت فوق به صورت یک باغ و اقامتگاه وتفریح گاه سلطنتی درآید, وجود این باغ دال بر تنوع کالبدی باغ ایرانی با حفظ اصول اصلی آن است.

لینک کمکی