بررسي مفاهيم نمادين رنگ در هنر نقاشي مصر باستان و منشا آنها در طبيعت پيرامون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي مفاهيم نمادين رنگ در هنر نقاشي مصر باستان و منشا آنها در طبيعت پيرامون :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 13

بیان مسیله انسان در طول تاریخ, به طرق مختلف از جمله هنر نقاشی به بیان احساسات و ذهنیات خود پرداخته است. درگذرزمان, نقاشی اهداف مختلفی از امری مقدس در انحصار گروهی خاص تا وسیله گذراندن اوقات فراغت برای عموم انسان ها داشته است. همچنین نقاشی, حامل مفاهیم واقعی و نمادین بوده است. در برخی موارد واقعیت پیرامون آنچنان که بوده تصویر می شده و در سایر موارد تصاویری غیر واقعی با مفاهیمی نمادین تصویرشده است. رنگ از مهم ترین عناصر نقاشی است که به شیوه های مختلف و در مفاهیم گوناگون به کار گرفته شده است. مصر باستان, از اولین وغنی ترین تمدن های بشری با انواع اثارازجمله نقاشی های فراوان است. برخلاف مطالعات گذشته که صرفا برمبنای علم زبا نشناسی به بررسی مفاهیم و نماد شناسی رنگ در هنر نقاشی مصر پرداخته, این پژوهش با استفاده از تحلیل نقاشی ها, مباحث زبان شناسی و مفاهیم نمادین عناصر طبیعت به بررسی موضوع پرداخته است. هدفبررسی مفاهیم نمادین رنگ در هنر نقاشی مصر باستان و ریشه یابی این مفاهیم است. روش پژوهشباتوجه به حضور خدایان در نقاشی ادوارمختلف تاریخی مصر باستان و همچنین ثبات مفاهیم آنها در طول تاریخ, به بررسی و تحلیلرنگ در تصویر خدایان پرداخته شده و در ادامه به کمک چهار مورد, مفاهیم رنگ های اصلی در نقاشی ها تحلیل شده است. دستاورداین تحلیل شامل مهم ترین عناصر ثابت با رنگ های اصلی در نقاشی ها, معنی لغوی هر یک از رنگ ها و همچنین نمود این رنگ ها در محیط پیرامون می شود. در نهایت جهت تصدیق نتایج به دست آمده, باتوجه به اهمیت مفهوم مرگ از نگاه مصریان باستان, مفاهیم مشابهی مانند مراسم مومیایی کردن, عزاداری و داوری پس از مرگ در نقاشی ها تحلیل شده اند. نتیجه گیریبه کمک یافته های پژوهش مفاهیم هر یک از رنگ های اصلی در هنر نقاشی مشخص شد و ارتباط آن با طبیعت پیرامون موشکافی شد.

لینک کمکی