بررسي ارتباط بين هوش معنوي و مهارتهاي تعاملي در بين دانشجويان دانشگاه اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ارتباط بين هوش معنوي و مهارتهاي تعاملي در بين دانشجويان دانشگاه اصفهان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 32

هوش معنوی در برگیرنده مجموعه ای از توانایی ها و ظرفیت هاست که از منابع معنوی در جهت افزایش بهزیستی و انطباق پذیری فرد استفاده می کند, در این راستا, هدف پژوهش حاضر ارتباط بین هوش معنوی و مهارتهای تعاملی در بین دیدگاه دانشجویان دانشگاه اصفهان است. پژوهش پیش رو از نوع کاربردی و روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری مشتمل بر کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه علوم انسانی دانشگاه اصفهان بوده است. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم بوده است و بر طبق فرمول کوکران 305 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش مشتمل بر پرسشنامه محقق ساخته هوش معنوی و پرسشنامه محقق ساخته مهارتهای تعاملی بوده و روایی محتوایی از سوی متخصصان تایید و پایایی پرسشنامه ها با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 85 و 96 درصد برآورد شده بود. نتایج پژوهش نشان می دهد که: بین تفکر وجودی و مهارتهای تعاملی, بین معناسازی شخصی و مهارتهای تعاملی, بین آگاهی متعالی و مهارت های تعاملی و نیز بین گسترش خودآگاهی و مهارت های تعاملی, ارتباط معناداری وجود دارد.

لینک کمکی