مفهوم پردازي معنويت سازماني از منظر نهج البلاغه: کاربست استراتژي نظريه داده بنياد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مفهوم پردازي معنويت سازماني از منظر نهج البلاغه: کاربست استراتژي نظريه داده بنياد :
تعداد صفحات : 32

پژوهش حاضر با هدف تدوین نظریه معنویت سازمانی از منظر نهج البلاغه, با استفاده از استراتژی پژوهشی نظریه داده بنیاد متنی به انجام رسید. بدین منظور, خطبه ها, نامه ها و حکمت های کتاب ارزشمند نهج البلاغه بررسی و نمونه عبارت های در ارتباط با مبحث معنویت سازمانی از نهج البلاغه استخراج شدند. پس از بررسی و دقت نظر در این عبارت ها, با محور قرار دادن مشخصه های مشترک بین آنها, مضمونهای پژوهش در 21 عنوان گردآوری شدند. در نهایت با در نظر گرفتن این مضمونها و زیر شاخه هریک, به تدوین نظریه معنویت سازمانی از دیدگاه نهج البلاغه براساس مدل طرح نظام مند نظریه داده بنیاد, مشتمل بر مقوله کانونی (خدامحوری), عوامل علی (اعتقاد, عمل و خودشناسی), راهبردها و تعاملات (راهبردهای آموزش و بهسازی, نظارت و مشاوره), زمینه یا بستر (قانونمداری), شرایط مداخله گر (خودسازی و توان مدیریتی) و پیامدها (تعهد, تعامل سازنده, عدالت سازمانی و عدالت اجتماعی), پرداخته شد. با توجه به اهمیت بومی سازی نظریه ها و گفتمان های مدیریت و تاکید بر مدیریت اسلامی جهت جلوگیری از بروز تضاد و تعارض در مبانی اعتقادی و عملی مدیران و کارکنان سازمانی, یافته های حاصل از این پژوهش می تواند افزون بر توسعه دانش نظری و بومی موجود, به روشهای گوناگون, مبنایی برای سنجش معنویت و کاربرد آن در سازمان ها قرار گیرد

لینک کمکی