بررسي مقايسه اي مديريت تعارض از ديدگاه اسلام و ساير مکاتب علمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي مقايسه اي مديريت تعارض از ديدگاه اسلام و ساير مکاتب علمي :
تعداد صفحات : 37

هدف پژوهش حاضر, بررسی مفهوم تعارض و مدیریت آن از منظر اسلام و سایر مکاتب از یک سو و دیدگاههای مختلف مدیریت و یافتن وجوه اشتراک و افتراق آنها با دیدگاه اسلامی از سوی دیگر است. روش تحقیق حاضر به صورت کتابخانه ای با بهره برداری از منابع گوناگون در این زمینه و به شیوه عقلی و نقلی انجام یافته است. نتایج پژوهش پیش رو به شرح ذیل می باشد: سه نگرش عمده, درباره تعارض میان مکتب های مختلف وجود دارد. دیدگاه اول, سنتی و بر این باور است که تعارض در آغاز امری مخرب بوده است و باید از آن اجتناب کرد؛ دیدگاه دوم, به مکتب روابط انسانی تعلق دارد و معتقد است, تعارض امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است و دیدگاه آخر, به صورت تعاملی دو نوع تعارض کارکردی و غیر کار کردی مثبت و منفی دارد و حتی در موقعیت هایی نیاز است که مدیران نسبت به ایجاد تعارض اقدام کنند. در واقع هر کدام از دیدگاه های یادشده, در مقاطعی دچار افراط و تفریط در زمینه تعارض شده اند. مکتب اسلام دیدگاه متعادلی نسبت به پدیده تعارض بیان داشته است و با وجود اعتقاد به دو نوع نگرش مثبت و منفی در این زمینه, تاکید می کند که مرز بین تعارض های مثبت و منفی به عواملی همچون نیت افراد, توانایی اشخاص, نوع موضوع و مهم تر از همه موقعیت تعارض بستگی دارد

لینک کمکی