الگوي مفهومي تفکر استراتژيک در کسب و کارها از ديدگاه امام علي در نهج البلاغه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن الگوي مفهومي تفکر استراتژيک در کسب و کارها از ديدگاه امام علي در نهج البلاغه :
تعداد صفحات : 48

بسیاری از پژوهش های مدیریتی به اهمیت قابلیت تفکر استراتژیک برای مدیران اشاره کرده اند؛ اما موضوعی که کمترین توجه بدان شده, حلقه ارتباطی تفکر استراتژیک و ارزشهاست, حلقه ای که ارزشهای اخلاقی را با منطق تجاری پیوند می دهد. هدف از نگارش مقاله حاضر ترسیم و تعریف چارچوب مفهومی برای تبیین ارتباط اصول اخلاقی و تفکر استراتژیک است. این پژوهش با روش تحلیل محتوا به بررسی و تحلیل مفاهیم همسو با کسب و کار در نهج البلاغه و دریافت نکات مهم و میزان اهمیت و تنوع آنها راهنمای ما در درک ارتباط اخلاق و تفکر استراتژیک خواهد بود. در مدل مستخرج از نهج البلاغه, حضرت علی علی مبتنی بر رویکردی متعالی به کسب و کار, افزون بر نگرش مادی, نگرشی الهی به کسب و کار بخشیده است. در این مدل مبتنی بر ارزش های بنیادین کسب و کار, شاخص های اخلاقی موثر بر کسب و کار ارایه می شود و سرانجام مولفه های تفکر در کسب و کار بر مبنای نهج البلاغه ارایه شده است. اثربخشی تفکر استراتژیک, نیازمند ارایه الگویی است که مولفه های تفکر استراتژیک را در تعامل کامل با ارزش های اخلاقی ارایه کند و افزون بر فرایند, محتوای اخلاقی نیز داشته باشد.

لینک کمکی