تبيين انگاره سازمان تقوامحور از منظر اسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تبيين انگاره سازمان تقوامحور از منظر اسلام :
تعداد صفحات : 34

سازمان ها بسیاری از صفات و ویژگی های خود را وام دار صفات و ویژگی های انسانی هستند؛ در این میان, انگاره سازمان تقوامحور, با بهره گیری از مبانی اعتقادی متفاوت از سازمان های روزمره کنونی, می تواند در جامعه نقش برجسته ای ایفا کند و جامعه انسانی را در دستیابی به اهداف اصیل خود یاری رساند. آن چیزی که وجه تمایز سازمان های تقوا محور از سازمانهای دیگر است, نوع هستی شناسی و جهان بینی حاکم بر آنهاست. با توجه به ویژگی های تصویر شده سازمان های تقوا محور و پیامدهای مطلوب مادی و معنوی آن, به نظر می آید که می توان این انگاره را به عنوان سازمانهای مطلوب در فرهنگ های توحیدی پذیرفت و با توجه به پست مدرنیسم حاکم بر فضای علمی, آن را به عنوان نظریه ای فرازمانی و فرامکانی ترویج داد؛ چراکه این پژوهش با اعتقاد بر این گزاره صورت گرفته است که بیان و ترویج انگاره سازمان تقوا محور, به توسعه معنویت و اخلاق در فضای بین سازمانی جامعه کمک می کند. بر این اساس, تلاش شده است تا در ابتدا با کاربست سطح تحلیل سازمان در جامعه انسانی, کژکارکردهای سازمان بیان شود و سپس با بهره گیری از تفکر سازمانی, ضمن تبیین مفروضات بنیادین سازمان های متمایل به تقوامحوری با تکنیک دلفی فازی و روش توصیفی- تحلیلی از نوع تحلیل محتوا, کارکردها و ویژگی های منحصر به فرد آنها در قالب مدل آسیب شناسی سه شاخگی در سه شاخه محتوایی, ساختاری و زمینه ای نیز مورد توجه قرار گیرد

لینک کمکی