الزامات روش شناختي مطالعات ميان رشته اي قرآن کريم (بررسي نمونه محور آثار مرتبط با معناشناسي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن الزامات روش شناختي مطالعات ميان رشته اي قرآن کريم (بررسي نمونه محور آثار مرتبط با معناشناسي) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 52

تحقق یک مطالعه میان رشته ای صحیح در گرو ایجاد هم سنخی و مجانست میان رشته های درگیر در آن است. ایجاد سه گونه هم سنخی برای چنین مطالعاتی ضروری است: هم سنخی از جهت روش, زبان و مبانی معرفت شناختی. ایجاد هم سنخی در این سه جهت می تواند ترکیب و همگرایی را در مطالعه میان رشته ای ایجاد کند. مسلما هم سنخی روشی یکی از مهمترین این الزامات محسوب می شود. بررسی نمونه محور بخشی از پژوهش های میان رشته ای در حوزه مطالعات قرآنی سه لازمه روش شناختی را برای ایجاد هم سنخی روشی نشان می کند: 1- استفاده از روش هایی که در گفتمان علمی خود مقبول واقع شده و حد و مرز و استقلال خود را یافته باشند؛ 2- تنقیح دقیق معنای مورد نظر از روش مورد استفاده و بیان تمایز روش مورد نظر با روش های مشابه و بیان ضرورت استفاده؛ 3- استفاده ارگانیکی از روش مورد نظر به جای استفاده مکانیکی از آن. تحقق این سه ویژگی موجب می شود ایجاد زبان مشترک و برقراری گفت و گوی میان رشته ای که به حل مسیله و یا فهم بهتر پدیدار منجر می شود, به دست آید.

لینک کمکی