ماهيت حقوقي شرکت هاي وابسته به موسسات عمومي غيردولتي

ت : 33با شکل گیری موسسات عمومی غیردولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و بهرسمیت شناختن آن در سال 1366 به تدریج، اقتضایات حقوقی جدیدی متناظر با آن شکلگرفت که یکی از آن ها، شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی بوده است. به طورکلی م یتوان گفت با توجه به مستحدثه بودن این مسیله و عدم پیشینه تقنینی مشخص، قانون؛تعیین ماهیت مصرحی نسبت به آن ارایه نداده است. در این نوشتار سعی شده تا به روشتوصیفی تحلیلی، با رجوع به منابع حقوق و به طور خاص با تاکید بر آراء صادره توسط دیوانشرکت های وابسته به موسسات و نهادهای عدالت اداری به این پرسش اصلی پاسخ داد کهعمومی غیر

تاثير مثنوي معنوي در يوسف نامه پير جمالي اردستاني

ا نام اصلی کشف الارواح،منظومه ای عرفانی در تفسیر و تاویل سوره یوسف(ع) است.بخش اصلی درون مایه این داستان،عشق زلیخا به یوسف(ع( و پیامدهای آن است:و از آنجا که جمالی به قصه یوسف و زلیخا کاملا به دیده عرفانی نگریسته و تحول حال آن حضرت را با مقامات سلوک عرفانی پیوند داده،این منظومه را از حد یک داشتان غنایی فراتر برده و به آن رنگ عرفانی بخشیده است. با توجه به اعتقادی که پیر جمالی به مولوی و مثنوی معنوی دارد و به گفته او حدیقه سنایی و فصوص الحکم محی الدین عربی در یک ورق مثنوی مولانا جلال الدین رومی است،بدیهی است که در جای جای این منظومه،به تعبیرات و ترکیبات مثن

گفتمان انقلاب اسلامي و مسايل و چالش هاي فرا روي آن

ت : 20در نوشته حاضر بدنبال بررسی مسایلی هستیم که می توانند گفتمان انقلاب اسلامی ونظام برآمده ازآن را در محیط داخل وبیرون از آن به چالش بکشاند.احتمال ظهورچالش های گفتمانی از سوی اسلام مدنی،فرهنگی وسلفی با وجود بسترهای تشدید کننده ای داخلی مانند مشکلات فرهنگی،اجتماعی واقتصادی و جاه طلبی ودشمنی برخی از دولت های منطقه از جمله عربستان،ترکیه ودولت غاصب اسراییل وخطر داعش وسلطه جویی غرب به رهبری امریکا وتلاش های ستیزه جویانه آنها با گفتمان انقلاب اسلامی به مثابه برخی از این چالش ها در این نوشته مورد بررسی قرار گرفته است. چکیده: در نوشته حاضر بدنبال بررسی